ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު

އަރާމަގު.ކޮމް ފަރާތުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ދީނީ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި މިހާރު ދީނީ ކެޓަގަރީއެއް ވަނީ ހަދައިފައެވެ. ވީމާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވުމުން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުވެރިކޮށް އަރާމަގު.ކޮމްގައި ޖަވާބު ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލު ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިއްސާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. ސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު ކޮންމެ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

ސުވާލު ފޮނުއްވާނީ

[email protected]

31% feel ވަރަށް ސަޅި.
5 :thumbsup: ވަރަށް ސަޅި
2 :heart: ސަޅި
3 :joy: އުފާވި
1 :heart_eyes: ހިންހަމަޖެހޭ
1 :blush: ރީތި
2 :cry: ރޮވުނު
2 :rage: ރުޅިއައި

ކޮމެންޓެއް ހުށައަޅުއްވާ

avatar
wpDiscuz