620

ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

އަރާމަގު.ކޮމްއަށް ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުސަދަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވެ އަދި އެފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމެވެ. ހަމައެކަނި އަރާމަގު.ކޮމްއަށް ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވިފައިވަނީ އަލަށް މިދާއިރާއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަންޏެއް ނުނޭވެ. މިދާއިރާއަށް …

ރަމަޟާން މުބާރިކް

1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ތިޔަ ލޮބުވެތި ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިން އަދި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އަރާމަގު.ކޮމް ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ. މާތް ﷲ މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގެ ރޯދަ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވައި މިމާތް މައްސަރުގެ ބަރަކާތާއި ހެޔޮ ދަރުމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް …