mo

އެކުވެރި އަލީ އާއި ހަސަން

މިއީ މާކުރީޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްކަމަށްބުނެ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު ކިޔާދީފައިވާ ހާދިސާ އެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އަލީ އަކާއި ހަސަން އުޅުނެވެ. މެދުއުމުރުގެ މި އަލީ އާއި ހަސަން އަކީ ވަރަށްގާތް ދެ ރަހުމަތް ތެރިންނެވެ. ތަރިރުހަނދުގެ ދައުރުވުމާއެކު ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވަމުން އައިސް ހައްޖުމަސް ފެށިއްޖެއެވެ. އުމުރުގެ …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 13ވަނަ ބައި

ގަޑިން ރޭގަނޑު 8 ޖަހަނީއެވެ. ޝަކީލާ އުޅުނީ ސިޓިންގ ރޫމް ސާފުކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޭގެ ބެލް ރިންގ ވިއެވެ. ޝަކީލާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވިއިރު އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޝަޒޫއެވެ. ”ކޮން ކުއްޖެއް ؟” ހިނިތުންވުމާއެކު ޝަކީލާ އަހާލިއެވެ. ”ޝަޒޫ…” ޖެހިލުންވެ ހުރެ ޝަޒޫ ބުނެލިއެވެ. ޝަކީލާއަށް …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 12ވަނަ ބައި

  ”ވިތް ހިމް؟” ނިޔާޒަށް ބަހެއް ނުބުނެވެނީސް އެތަނުން އެކަކު މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން  ޝިނާޒާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. ”ނާ… ސާބަހޭ ދޯ… ހިނގާ ތިރިއަށް… ވަރަށް ވައިވެފަ މިހިރީ” ޝިނާޒް އޭނާ ނުދަންނަ މީހެއްކަމަށް ނިޔާޒު ހެދިއެވެ. ޝިނާޒްގެ މިލަފްޒުތަކުން ނިޔާޒުގެ ހިތް ކުދިކުދިވި ކަހަލައެވެ. އޭނާގެ …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 11ވަނަ ބައި

”މަދަރ ޓެރީސާ” ހަމިއްޓެ ޗޮއް ކަނޑާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޝާމިން އާއި ހަމިއްޓެހޭން ފެށިއެވެ. ނީނާ ހުރީ އެކުރެހުމަށް ގެއްލިފައެވެ. ޝަކީލާ ގަޑިއަށް ބަލަމުން ކާމޭޒު މަތި ތައްޔާރު ކުރަމުންދިއައެވެ. ނިޔާޒަށް އެންމެ މީރު ކެއުން ކަމުގައިވާ ސްޕެގެޓީ އާއެކު ޚާއްސަ ސެލެޑެއްވަނީ މޭޒުމައްޗަށް ނަގާފައެވެ. މޭޒު މައްޗަށް އިތުރު …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 10ވަނަ ބައި

”ދެން މަންމަ ކުރާނެ ކަމެއް އެނގޭނީ މަންމައަށް… ނިޔާޒު އޭނަ ގެނައިމަ އެނިމުނީނުން” ޝަކީލާ ނީނާ އަންނަ ގަޑިއަށް އެވީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅު ތެރޭގައި އެތައް ކަމެއް ރާވާލިއެވެ. ދުވަހުގެ ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުން ދިއައިރު ނީނާ 2 ފަހަރު މަތިން ނިޔާޒުއަށް ގުޅިއެވެ. ނަމަވެސް ނިޔާޒު ފޯނަކަށް …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 9ވަނަ ބައި

ެ. ނިޔާޒުގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒުގެ ސިއްރުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި ހީވާ ހީވުމަކަށް ނިންމޭނެ ގޮތެއް ނޫންކަމުން އޭނާ ނިޔާޒުގެ ޢާއިލާއާއި ގުޅުންބަދަހިކުރަން ވިސްނިއެވެ. ޚުދު އޭނާއަށްވެސް ނޭނގި އޭނާގެ ހިތުގައި ނިޔާޒަށް އޮތް ގާތްކަމާއި އެކުވެރިކަމާއި …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 8ވަނަ ބައި

“ނިދީތަ؟” ފެނިގެންދިއަ މެސެޖުން ޝަޒޫގެ ހިތުގައި އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިއައެވެ. އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މެސެޖަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ނުނިދަން… ” ޖެހިލުންވެ އިނދެ ޝަޒޫ ރިޕްލައި ލިޔެލިއެވެ. މެސެޖް ފޮނުވުމަށްފަހު ޝަޒޫ އިނީ ދެން އަންނާނެ މެސެޖެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ގިނަ …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 7ވަނަ ބައި

ހެނދުނު އޮފީހަށް އައިގޮތަށް ނިޔާޒު އިސްކަންދިނީ އޭނާ ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް އަވަހަށް ނިންމުމަށެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޝަޒޫ އައިސް އޭނާގެ މޭޒުމަތީގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. ނިޔާޒު އިސްއުފުލާ ބަލާލިއެވެ. އެއީ ޝަޒޫކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. ކުރިން ރޭ ދައްކަން ފެށި ވާހަކައާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަންކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އެކަމާ …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 6ވަނަ ބައި

ގަޑިއިރެއް ފާއިތުވެގެންދިއައިރުވެސް ނިޔާޒުއަކަށް ހަމައެއްނުޖެހެވުނެވެ. ޝިނާޒްއާއި ޝަކީލާގެ ޒުވާބު ނިމުމަކަށްގޮސް ހަމަހިމޭންވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒު އޭރު ވިސްނަމުންދިއައީ ނީނާއާއިމެދުއެވެ. ޝިނާޒް އެބުނި އެއްޗަކާއިމެދުއެވެ. ނީނާ އޭނާއާއި އެކަށީގެންވޭބާއެވެ. އެޚިޔާލުތަކުގައިއޮއްވާ އޭގެ ޖަވާބު ލިބިގެންދިއައެވެ. ދަންވަރު 2 ޖަހަނީއެވެ. ރިންގ ވެގެންދިއައީ ނިޔާޒުގެ ފޯނެވެ. ނީނާގެ ކޯލެކެވެ. ނިޔާޒުގެ ހިތަށް ފިނިކަމެއް …

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 5ވަނަ ބައި

ވޯޓަރ ބޯލް ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ޝަޒޫއާއި ނީނާގެ އެދުމުގެމަތިން ނިޔާޒު ޓީޝާރޓް ބޭލިއެވެ. ނިޔާޒުގެ ހަށިގަނޑަކީ ރީތި ހަށިގަނޑެކެވެ. ބޮޑު ބިޔަ ފިރިހެންވަންތަކަން ނެތަކަސް އާދައިގެވަރަކަށް ރީތި ބައްޓަންތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. ކުޅުން ކުރިއަށްދިއައީ ފޯރިއާއިއެކުއެވެ. ހަމިއްޓެއާއި ފަރޭގެ ޓީމު ކުރިހޯދިއެވެ. ތަންކޮޅެއް ފުނަށް އެއްލިބޯޅައެކެވެ. ވަރަށް …