ބާރަށް ސައިކަލު ދުއްވާ ކުދިންނަށް

ސައިކަލަށް އެރުނަސް، ނުދުއްވާ ބާރު ބާރަށް މަގުތަކުން ސައިކަލެއްކަން ދަނެ އެއީ، ދުއްވާފަ ދާށޭ މަޑުމަޑުން ނުމެނެތަސް ލައިސަންސްލިބި، ދުއްވާހެދީ ބިރު ކުޑަކަމުން ނުމެނެތޭ ލިބި ހުއްދައެއް،

Read more

ހިތި ޒަހަރޭ ހީލާފައި ދިނީ ކަލާ (17ވަނަ ބައި)

އަހަރެން ފެންވަރައިގެން ނިކުތް އިރު އަމްޖަދު ކޮޓަރީގައި އޮތެވެ. އޭނާ އޮތީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާއި ވިސްނާށެވެ. އަހަރެން ފާހާނާއިން ނުކުތްކަންވެސް އޭނާއަށް ނޭގޭ ކަހަލައެވެ. އަހަރެން އޭނާއަށް

Read more

ހިތި ޒަހަރޭ ހީލާފައި ދިނީ ކަލާ ( 16ވަނަ ބައި)

ހޮސްޕިޓަލާއި ހަމައަށް ފަރީދާއަށް ދެވުނުއިރު މައިނޭވާ ލެވެއެވެ. އޭރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ދޮރުމަތީ ވަރަށް ބައިބޮލެވެ. ތަންތައްކޮޅަށް މީހުންތައް އެއްވެ ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. ހޮސްޕިޓާ ތެރެއަށް ފަރީދާ

Read more

ހިތި ޒަހަރޭ ހީލާފައި ދިނީ ކަލާ ( 15ވަނަ ބައި)

ލީން އެނދުމަތީ އޮތީ ހަކަތަ ހުސްވެފައެވެ. ދެން އިތުރަށް ހިރިލާނެ ހިތްވަރެއްވެސް އޭނާގެ ނެތެވެ. އަމްޖަދު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ލީންގެ ފަރާތުން އުފާތައް ލިބިގަތެވެ. ގަދަކަމުންނެވެ. ހަޤީޤަތުގައި

Read more

ހިތި ޒަހަރޭ ހީލާފައި ދިނީ ކަލާ ( 13ވަނަ ބައި)

ގޭތެރެއިން އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. އަމްޖަދު ގޭގައި ނޫޅެނީ ކަންނޭގެއެވެ. ގުދަންތެރޭގައި އަހަރެން އިންއިރު ވިސްނެމުން ދިޔައީ އެތަނުން ނުކުމެވޭނެ ގޮތަކާމެދުގައެވެ. އަހަރެން އިނީ ދާހިއްލައި

Read more