ޙައިޟުވެރިއާއި ނިފާސްވެރިޔާ އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޙައިޟުވެރިއާއި ނިފާސްވެރިޔާ އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރުކުރުމާއި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޙައިޟުވެރިޔާއާއި ނިފާސްވެރިޔާއަށް ޙަރާމްވެގެންވަނީ ޚަތިމުގައި ބީހުމެވެ. ވީމާ ޤުރުއާނުގައި ބީހުމަކާއި ނުލައި އެހެން

Read more