” އަރާމަގު.ކޮމް ” އަށް ލިޔާނެ ލިޔުންތެރިން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި.

” އަރާމަގު.ކޮމް ” އަށް ލިޔާނެ ލިޔުންތެރިން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަލަށް މިދާއިރާއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ. މިއީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ

Read more

ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

އަރާމަގު.ކޮމްއަށް ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުސަދަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވެ އަދި އެފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް

Read more

2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ވާހަކައަކަށް (އަހަރެން އުންމީދު ކުރަންވީތަ)

އަރާމަގުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާތު ހިސާބު ބެއްލެވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ކުލިކް ކޮށްލައްވާ!! އިތުރު ތަފްސީލް ބައްލަވާ…. http://jetpack.me/annual-report/56782432/2013/  

Read more