ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

އަރާމަގު.ކޮމްއަށް ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުސަދަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވެ އަދި އެފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ވާހަކައަކަށް (އަހަރެން އުންމީދު ކުރަންވީތަ)

އަރާމަގުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާތު ހިސާބު ބެއްލެވުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިންކަށް ކުލިކް ކޮށްލައްވާ!! އިތުރު ތަފްސީލް ބައްލަވާ…. http://jetpack.me/annual-report/56782432/2013/  

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ