ކަނދުފަތި

         މިއީ ހދ އަތޮޅުރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީހާދިސާއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަންތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ގެނެސް ފައި ވީނަމަވެސް ހާދިސާއަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެކުވެރި އަލީ އާއި ހަސަން

މިއީ މާކުރީޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްކަމަށްބުނެ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު ކިޔާދީފައިވާ ހާދިސާ އެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އަލީ އަކާއި ހަސަން އުޅުނެވެ. މެދުއުމުރުގެ މި އަލީ އާއި ހަސަން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 11ވަނަ ބައި

”މަދަރ ޓެރީސާ” ހަމިއްޓެ ޗޮއް ކަނޑާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޝާމިން އާއި ހަމިއްޓެހޭން ފެށިއެވެ. ނީނާ ހުރީ އެކުރެހުމަށް ގެއްލިފައެވެ. ޝަކީލާ ގަޑިއަށް ބަލަމުން ކާމޭޒު މަތި ތައްޔާރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 9ވަނަ ބައި

ެ. ނިޔާޒުގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒުގެ ސިއްރުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި ހީވާ ހީވުމަކަށް ނިންމޭނެ ގޮތެއް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 8ވަނަ ބައި

“ނިދީތަ؟” ފެނިގެންދިއަ މެސެޖުން ޝަޒޫގެ ހިތުގައި އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިއައެވެ. އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މެސެޖަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ނުނިދަން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 7ވަނަ ބައި

ހެނދުނު އޮފީހަށް އައިގޮތަށް ނިޔާޒު އިސްކަންދިނީ އޭނާ ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް އަވަހަށް ނިންމުމަށެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޝަޒޫ އައިސް އޭނާގެ މޭޒުމަތީގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. ނިޔާޒު އިސްއުފުލާ ބަލާލިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ