ފުރަތަމަ ސަފްޚާ / ހަޤީޤީ ހާދިސާ

އެކުވެރި އަލީ އާއި ހަސަން

އެކުވެރި އަލީ އާއި ހަސަން

މިއީ މާކުރީޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްކަމަށްބުނެ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު ކިޔާދީފައިވާ ހާދިސާ އެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އަލީ އަކާއި ހަސަން އުޅުނެވެ. މެދުއުމުރުގެ މި އަލީ އާއި ހަސަން ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 13ވަނަ ބައި

ގަޑިން ރޭގަނޑު 8 ޖަހަނީއެވެ. ޝަކީލާ އުޅުނީ ސިޓިންގ ރޫމް ސާފުކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޭގެ ބެލް ރިންގ ވިއެވެ. ޝަކީލާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވިއިރު އޭނާގެ ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 12ވަނަ ބައި

  ”ވިތް ހިމް؟” ނިޔާޒަށް ބަހެއް ނުބުނެވެނީސް އެތަނުން އެކަކު މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން  ޝިނާޒާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. ”ނާ… ސާބަހޭ ދޯ… ހިނގާ ތިރިއަށް… ވަރަށް ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 11ވަނަ ބައި

”މަދަރ ޓެރީސާ” ހަމިއްޓެ ޗޮއް ކަނޑާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޝާމިން އާއި ހަމިއްޓެހޭން ފެށިއެވެ. ނީނާ ހުރީ އެކުރެހުމަށް ގެއްލިފައެވެ. ޝަކީލާ ގަޑިއަށް ބަލަމުން ކާމޭޒު މަތި ތައްޔާރު ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 10ވަނަ ބައި

”ދެން މަންމަ ކުރާނެ ކަމެއް އެނގޭނީ މަންމައަށް… ނިޔާޒު އޭނަ ގެނައިމަ އެނިމުނީނުން” ޝަކީލާ ނީނާ އަންނަ ގަޑިއަށް އެވީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅު ތެރޭގައި އެތައް ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 9ވަނަ ބައި

ެ. ނިޔާޒުގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒުގެ ސިއްރުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި ހީވާ ހީވުމަކަށް ނިންމޭނެ ގޮތެއް ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 8ވަނަ ބައި

“ނިދީތަ؟” ފެނިގެންދިއަ މެސެޖުން ޝަޒޫގެ ހިތުގައި އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިއައެވެ. އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މެސެޖަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ނުނިދަން… ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 7ވަނަ ބައި

ހެނދުނު އޮފީހަށް އައިގޮތަށް ނިޔާޒު އިސްކަންދިނީ އޭނާ ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް އަވަހަށް ނިންމުމަށެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޝަޒޫ އައިސް އޭނާގެ މޭޒުމަތީގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. ނިޔާޒު އިސްއުފުލާ ބަލާލިއެވެ. ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 6ވަނަ ބައި

ގަޑިއިރެއް ފާއިތުވެގެންދިއައިރުވެސް ނިޔާޒުއަކަށް ހަމައެއްނުޖެހެވުނެވެ. ޝިނާޒްއާއި ޝަކީލާގެ ޒުވާބު ނިމުމަކަށްގޮސް ހަމަހިމޭންވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒު އޭރު ވިސްނަމުންދިއައީ ނީނާއާއިމެދުއެވެ. ޝިނާޒް އެބުނި އެއްޗަކާއިމެދުއެވެ. ނީނާ އޭނާއާއި އެކަށީގެންވޭބާއެވެ. އެޚިޔާލުތަކުގައިއޮއްވާ ...

ތަފްސީލް »

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 5ވަނަ ބައި

ވޯޓަރ ބޯލް ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ޝަޒޫއާއި ނީނާގެ އެދުމުގެމަތިން ނިޔާޒު ޓީޝާރޓް ބޭލިއެވެ. ނިޔާޒުގެ ހަށިގަނޑަކީ ރީތި ހަށިގަނޑެކެވެ. ބޮޑު ބިޔަ ފިރިހެންވަންތަކަން ނެތަކަސް އާދައިގެވަރަކަށް ...

ތަފްސީލް »
Scroll To Top