ބާރަށް ސައިކަލު ދުއްވާ ކުދިންނަށް

ސައިކަލަށް އެރުނަސް، ނުދުއްވާ ބާރު ބާރަށް މަގުތަކުން ސައިކަލެއްކަން ދަނެ އެއީ، ދުއްވާފަ ދާށޭ މަޑުމަޑުން ނުމެނެތަސް ލައިސަންސްލިބި، ދުއްވާހެދީ ބިރު ކުޑަކަމުން ނުމެނެތޭ ލިބި ހުއްދައެއް،

Read more

ދުލަކީ ނުރައްކާތެރިވެސް ހަތިޔާރެކެވެ.

ދަންނަވަންތޯއޭ ތެދަށް، ދުލަކީ ލިބުނު ހަތިޔާރެކޭ        ކަންމިހެން އޮތްއިރު އޮތީ، ރައްކާތެރިވެ ތިބުމޭ ތެދޭ ބަޑިތަކުންނާ ކަނޑިތަކުން، ނޫނަސް ޤަތުލު ކުރެވޭނެޔޭ       އަޑިނުބައި ހިތަކުން

Read more