ލައިލާއާއި މަޖުނޫން ދުރުކޮއްލި ހަތުރުވެރިއަކީ ފަޤީރުކަން

ލޯބި ބިނާވެގެންވަނީ އިތުބާރުގެ މައްޗަށެވެ. ދެހިތެއްގައި ލޯބި އުފެދި އަށަގެންފި ކަމަށްވާނަމަ އެ ދެހިތުން އެ ލޯބި ފިލުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ގަދަކަމުން އެދެމީހަކު ދުރުކޮށްފިނަމަ އެ ލޯތްބާއި

Read more