8 ސަހަރާ

” އިރުކޮޅަކުން ރަނގަޅުވެދާނެ. ” އާސިމު ޖަވާބު ދިނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކަހަލަގޮތަކަށް ގަދަވަޔާއިއެކު ވިދާގުގުރައި ވާރޭވެހޭން ފެށިއެވެ. ނީމާގެ ހާސްވުން ކަންބޮޑުވުމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. ހާސްވުމާއި ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު

Read more