ކަނދުފަތި

         މިއީ ހދ އަތޮޅުރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީހާދިސާއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަންތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ގެނެސް ފައި ވީނަމަވެސް ހާދިސާއަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް

Read more

އެކުވެރި އަލީ އާއި ހަސަން

މިއީ މާކުރީޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްކަމަށްބުނެ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު ކިޔާދީފައިވާ ހާދިސާ އެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އަލީ އަކާއި ހަސަން އުޅުނެވެ. މެދުއުމުރުގެ މި އަލީ އާއި ހަސަން

Read more

އާދޭސް

 ބުރަދުވަހެކެވެ. ލީޝާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފަ  ގެއަށް އާދެވުނު އިރު ގަޑިން ތިންގަޑި ބައި ވަނީއެވެ. ވެފަ ހުރި ވަރުބަލިކަމައިގެން އެނދުގަ އެއްޗެހިވެސް ބަދަލު ނުކޮށް ޖައްސާލިއެވެ.

Read more