ކަނދުފަތި

         މިއީ ހދ އަތޮޅުރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީހާދިސާއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަންތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ގެނެސް ފައި ވީނަމަވެސް ހާދިސާއަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް

Read more

އެކުވެރި އަލީ އާއި ހަސަން

މިއީ މާކުރީޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްކަމަށްބުނެ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކު ކިޔާދީފައިވާ ހާދިސާ އެކެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އަލީ އަކާއި ހަސަން އުޅުނެވެ. މެދުއުމުރުގެ މި އަލީ އާއި ހަސަން

Read more

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 9ވަނަ ބައި

ެ. ނިޔާޒުގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒުގެ ސިއްރުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަމައެކަނި ހީވާ ހީވުމަކަށް ނިންމޭނެ ގޮތެއް

Read more

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 8ވަނަ ބައި

“ނިދީތަ؟” ފެނިގެންދިއަ މެސެޖުން ޝަޒޫގެ ހިތުގައި އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިއައެވެ. އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މެސެޖަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ނުނިދަން…

Read more

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 7ވަނަ ބައި

ހެނދުނު އޮފީހަށް އައިގޮތަށް ނިޔާޒު އިސްކަންދިނީ އޭނާ ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް އަވަހަށް ނިންމުމަށެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޝަޒޫ އައިސް އޭނާގެ މޭޒުމަތީގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. ނިޔާޒު އިސްއުފުލާ ބަލާލިއެވެ.

Read more

އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ… 6ވަނަ ބައި

ގަޑިއިރެއް ފާއިތުވެގެންދިއައިރުވެސް ނިޔާޒުއަކަށް ހަމައެއްނުޖެހެވުނެވެ. ޝިނާޒްއާއި ޝަކީލާގެ ޒުވާބު ނިމުމަކަށްގޮސް ހަމަހިމޭންވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒު އޭރު ވިސްނަމުންދިއައީ ނީނާއާއިމެދުއެވެ. ޝިނާޒް އެބުނި އެއްޗަކާއިމެދުއެވެ. ނީނާ އޭނާއާއި އެކަށީގެންވޭބާއެވެ. އެޚިޔާލުތަކުގައިއޮއްވާ

Read more